भक्तपुर क्षेत्र नम्वर १ प्रदेश क चाँगुनारायण प्रदेशमा बागमती प्रदेशको आगामी वर्षको लागि बजेट यस्तो रहेको छ

760

भक्तपुर । भक्तपुर क्षेत्र नम्वर १ प्रदेश क चाँगुनारायण प्रदेशमा बागमती प्रदेशको आगामी वर्षको २०८१ २०८२ का लागी विनियोजित बजेट यस प्रकार रहेको छ ।

उद्योग
नगरकोटमा सामुदायिक होमस्टे संचालन सम्बन्धी तालिम चाँगुनारायण न.पा ६ रु ५ लाख
सरोकारवालाहरुको सहकार्यमा गो लोकल कार्यक्रम भक्तपुर ५ लाख
चाँगुनारायण न.पा ४ स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गरी बेकरी कुकीज उद्योगलाई प्रविधि हस्तान्तरण रु ७ लाख
चाँगुनारायण नगरपालिका प्रविधि हस्तान्तरण रु ५ लाख
लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरुको प्रवद्दनका लागि प्रविधि हस्तान्तरण उद्यमीको ५० प्रतिशत लगानी साझेदारी रु ४० लाख
एकल महिलाद्दारा सञ्चालित उद्योगलाई प्रविधि हस्तान्तरण ५ लाख
डेरी उद्योगलाई प्रविधि हस्तान्तरण रु १० लाख
सम्भाव्यता अध्ययन भएको भक्तपुर जिल्ला चाँगुनारायण ७ मा साँस्कृतिक औधोगिक ग्राम निर्माणका लागि डीपीआर तयारी रु १० लाख
भक्तपुर चाँगुनारायण ७ मा साँस्कृतिक औधोगिक ग्राम निर्माणको पूर्वाधार तयारी २५ लाख
जलस्रोत तथा सिंचाई विकास
 चापा गैरो चापखाल खानेपानी हुँदै देवी गेणेश पहिरो नियन्त्रण चाँगुनारायण ४ रु १० लाख
चापा गैरो चापखाल खानेपानी हुँदै देवी गेणेश पहिरो नियन्त्रण चाँगुनारायण ४ रु १० लाख
गुहा खोला खजुलफाँट नदी र पहिरो संरक्षण चाँगुनारायण ६ रु १० लाख
ढिकुरे पाटी दोभान संरक्षण कार्य नालाछाप चाँगुनरायण ९ १५ लाख
दाहल कुल देवता मन्दिर पहिरो नियन्त्रण कार्य चाँगुनारायण ३ रु १५ लाख
भाइराजा नेपालीको घर नजिक पहिरो नियन्त्रण कार्य चा.न.पा ५  रु १० लाख
फलामे ट्रेटपुलको छेउछाउ गडगडे खोला नियन्त्रण चानपा ६ रु १० लाख
छायाँबस्ती सत्तरी फाट गडगडे खोला कटान नियन्त्रण चाँगुनारायण ५ ४० लाख
ठुलो खोला नदी नियन्त्रण चाँगुनारायण ८ सुडाल रु १० लाख
डोछी खोला पहिरो नियन्त्रण चाँगुनारायण ५ १५ लाख
रानी दह घट्टे खोला पहिरो नियन्त्रण चाँगुनारायण ७ रु १० लाख
बागेश्वरी स्थित घट्टेखोला कटान नियन्त्रण चानपा ७ रु १० लाख
इथुली पहिरो नियन्त्रण चाँगुनारायण ९ ताथली रु १० लाख
माधव प्रसाद अधिकारीको घर नजिक खोल्सी कटान नियन्त्रण चाँगुनारायण ७ रु १० लाख
ठुलो खोला बसुकीधारा पहिरो नियन्त्रण ब्ज्ञछचाँगुनारायण ८ सुडाल रु १० लाख
फलामे धारो मर्मत तथा पहिरो नियन्त्रण चाँगुनरायाण ८ १० लाख
खेलमैदान पहिरो नियन्त्रण र्का चानपा ६ रु २० लाख
जाल्पा देवी मन्दिर पहिरो नियन्त्रण नगरकोट रु २० लाख
लामाटोल पहिरो नियन्त्रण कार्य चानपा ६ २५ लाख
सुँगुरे खोला नियन्त्रण प्रहरी कायालय नजिक चानपा ६ रु २५ लाख
धुसी फाँट सि.यो चानपा ६ मर्मत कार्य रु २० लाख
बोझिनी बाँध सिंचाई योजना विस्तार सुडाल भक्तपुर रु ४० लाख
ताथली स्थित सौडोल कृषि सहकारी सिंचाई चाँगुनारायण ३ २० लाख
कुटुढल सिंचाई योजना बागेश्वरी चानपा ७ मर्मत कार्य रु १५ लाख
सत्तरी सि.यो चानपा ५ रु ६० लाख
दशमुरे नगाँ सिंचाई योजना चाँगुनारायण ७ पिपलटार रु १५ लाख
आरुबारी ठुलो खोला सिंचाई योजना चानपा ८ सुडाल १५ लाख
गडगडे सिंचाई योजना चाँगुनरायण ६ रु १० लाख
मुलसाडु गोसे सिंचाई योजना चाँगुनारायण ७ २० लाख
बुढाथोकी टोल महेन्द्र गम मार्ग डि टयुवेल सिंचाई आयोजना चाँगुनारायण ८ रु २५ लाख
मनोहरा बेसी खानेपानी स्तरउन्नती चाँगुनरायण १ १० लाख
छत्रपाल गणेश खानेपानी योजना स्तरउन्नती चाँगुनरायण ३ १० लाख
पिखेल पकुनेपाटी खानेपानी आयोजना डिप बा्रिड  चाँगुनारायण ५ रु ५ लाख
खोरिया गाउँ खानेपानी आयोजन चानपा ४ रु १५ लाख
प्रगती टोल खानेपानी योजना भक्तपुर चाँगुनारायण नपा ४ रु ५० लाख
ओमशान्ति खानोपानी योजना चानपा ७ २० लाख
हिटिचापाखा खानेपानी योजना चानपा ७ रु २० लाख
बागेश्वरी खानेपानी योजना निर्माण कार्य चाँगुनरायाण ८ रु १० लाख
मनोहरा बेसी खानेपानी स्तरउन्नती चाँगुनरायण १ १० लाख
फसीन्टार खानेपानी चाँगुनरायण २ रु१० लाख
पिखेल वृहत खानेपानी चाँगुनारायण ५ रु १० लाख
पातलेवन खानेपानी चाँगुनारायण ८ रु १० लाख
सिलखे खानेपानी भक्तपुर १० रु १० लाख
सौडेल खानेपानी योजना चाँगुनारयाण ९ रु २० लाख
सात र्भाइ डि खानेपानी चाँगुनारायण ८ रु १५ लाख
लाकिला खानेपानी आयोजना चागुनारायण नपा १५ लाख
फैढोका डिप बोरिंग तथा मुल संरक्षण चाँगुनारायण ९ १५ लाख
गुजलवेसी खानेपानी टयाकी तथा पाइपलाईन निर्माण चाँगुनारायण ४ १० लाख
सरस्वती खेल खानेपानी सुधार विस्तार आयोजना चाँगुनारायण १ रु १० लाख
गजुलवेसी खानेपानी टयांकी तथा पाइपलाइन निमाृण चाँगुनारायण ४ रु १० लाख
सरस्वती खेल खानेपानी सुधार विस्तार आयोजना चाँगुनारायण १ रु १० लाख
भातेढिकुर खानेपानी डिपबोरिगं चाँगुनारायण ९ रु १० लाख
कार्की टोल खानेपानी व्यवस्थापन भण्डारी टोल चाँगुनरायण २ रु १० लाख
बंगला लिफ्ट खानेपानी योजना चाँगुनरायण ६ रु १० लाख
रातोपाटी डिपबोरिगं खानेपानी योजना चाँगुनारायण ८ रु १५ लाख
ज्योतिलिंगेश्वर खानेपानी आयोजना चाँगु ३ रु २५ लाख
खानेपानी योजना चाँगुनारायण ४ रु १० लाख
जीतपुर खानेपानी तथा सरसफाइ योजना चाँगु ८ रु १० लाख
बसुकी खानेपानी योजना चथा नवांगाला खानेपानी योजना पुननिर्माण चाँगुनारायण ४ रु १० लाख
इथाचामा डिप बोरिंग चाँगुनारायण ९ रु १० लाख
फैढोका गणेश खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति चाँगुनारायण २ रु १० लाख
डाँडाटोल खा.पा यो चाँगुनारायण ६ रु ५ लाख
भट्टेडाँडा खापायो चाँगु ६ रु ५ लाख
संजिवनी टोल खानेपानी योजना चाँगुनारायण नपा २ १५ लाख
ठकुरी टोल खानेपानी डिपबोरिगं चाँगुनारायण २ रु १० लाख
बंगला तेलकोट नयाँ बस्ती खानेपानी लिफ्टीड चाँगुनारायण नपा ६ रु १० लाख
बोजीनी बृहत खानेपानी डिपिआर चाँगुनारायण ८ रु १५ लाख
मजुवा तामाड बस्ती खानेपानी चाँगुनरायण ७ १५ लाख
लामाटोल खानेपानी योजना चाँगुनारायण ६ रु १० लाख
विन्दबासीनी बृहत लिफ्ट खानेपानी डिपबोरिगं चाँगुनारायण ९ रु १० लाख
छालिड कार्कीटोल कदमधारा खानेपानी ट्यांकी निर्माण चाँगुनारायण ५ रु १० लाख
चाँपखाल खानेपानी व्यवस्थापन चाँगुनारायण ४ रु १० लाख
गीतानगर खानेपानी व्यवस्थापन योजना चाँगुनारायण ६ रु १० लाख
इथाचामा डिप बोरिंग चाँगुनारायण ३ रु १० लाख
कार्कीटोल भण्डारी टोल खानेपानी योजना चाँगुनारायण नपा २ रु १० लाख
समावेशी हाइट टोलमा ढल निर्माण तथा विस्तार चाँगुनारायण ४ रु १० लाख
ज्योतिलिंगेश्वर खापायो चाँगुनारायण ४ रु १० लाख
चाँगुनारायण ८ लिफ्ट खापाआ रु ५ लाख
संस्कृति पर्यटन
ओमकारेश्वर मन्दिर प्रगती सेवा समिति भवन निर्माण कमलविनायक रु १२ लाख
बाल्मिकेश्वर मन्दिर पूर्वाधार निर्माण चाँगुनारायण नपा ७ रु १० लाख
नगरकोट गुम्बा पूवाधार निर्माण चाँगुनाराण ६ रु १० लाख
कालिदेवी मन्दिर पूर्वाधार निर्माण चाँगुनारायण ८ रु १० लाख
देवीथान मन्दिर पूर्वाधार निर्माण चाँगुनारायण नपा ९ ताथली हलालगाउँ रु १० लाख
देवी मन्दिर पूर्वाधर निर्माण चाँगुनारायण नपा ५ रु ८ लाख
रातमाटे चौरमा पार्क निर्माण चाँगुनारायण नपा ९ ताथली हलालगाउँ रु १० लाख
रामजानकी मन्दिर संरक्षण तथा पूर्वाधार निर्माण चाँगुनारायण नपा ३ २० लाख
भिमशेन मन्दिर कमपाउन्ड वाल र पूर्वाधार निर्माण चाँगुनारायण १ रु ५ लाख
विन्दबासी मन्दिर तथा पंधेरो अर्यालटोल स्तरउन्नती चाँगुनारायण ३ रु ५ लाख
कल्पेश्वर महादेव मन्दिर पूर्वाधार निर्माण चाँगुनारायण ८ रु ७ लाख
स्वगांपुखु पुन निर्माण चाँगुनारायण ३ रु ५ लाख
सरस्वती मीन्दर भौतिक पूर्वाधर निर्माण चाँगुनारायण ८ रु १० लाख
चुनदेवी मन्दिर पहिरो नियन्त्रण चाँगुनरायण ९ रु १० लाख
श्री महामन्जु श्री परिसरमा पूवौधार निर्माण चाँगुनारायण ८ सुडाल रु ३० लाख
भु तथा जलाधार
गट्टे खेल्ने चौर भुक्षय नियन्त्रण चाँगुनरायण ५ रु १० लाख
मच्छेनारायण पहिरो तथा भु क्षय नियन्त्रण चाँगुनारायण ५रु १० लाख
टापाहा बस्ती संरषण तथा भुक्ष्य नियन्त्रण चाँगुनारायण ५ रु १० लाख
महेन्द्रग्राम पहिरो नियन्त्रण चानपा ८ रु १० लाख
तल्लो कार्कीटोल भण्डारी टोल पहिरो नियन्त्रण चाँगुनारायण २ रु २० लाख
विन्दावासिनी मन्दिर महिरो नियन्त्रण चाँगुनारायण ३ रु १० लाख
रिसिडोल पहिरो नियन्त्रण चाँगुनारायण ४ रु २० लाख
ठुलो खोला बाँध तथा पहिरो नियन्त्रण चाँगुनारायण ८ रु १० लाख
सापकोटा टोलबाट तिमिल्सीना गाउँ पधेरो नजिक पहिरो नियन्त्रण चाँगुनारायण ८ रु १० लाख
डाँडाघर तथा रोसी खोला पहिरो नियन्त्रण चानपा ३ रु १० लाख
चरेली पहिरो नियन्त्रण चाँगुनारायण नपा ८ रु १० लाख
राधाकृष्ण आवि र गणेशमन्दिर विचको पहिरो नियन्त्रण छालिड चाँगुनारायण ५ रु १० लाख
ब्रम्हकुमारी राजयोज सेवा केन्द्र परिसर पहिरो नियन्त्रण चाँगुनारायण ६ रु २० लाख
माथिल्लो सौडोल न्हेमाफुपुकी टोल बाट खड्का डिल हुँदै माझी भैरव मन्दिर पहिरो नियन्त्रण चाँगुनरायण ९ रु २० लाख
विनायक सरस्वती स्कुल भवन पाखो भुक्षय नियन्त्रण चाँगुनारायण १ रु १० लाख
कुलदेवता मन्दिर पहिरो नियन्त्रण चाँगुनारायण नपा ३ रु १० लाख
बहाल सामुदायिक वनमा तुतरे धारो मिनिड्याम तथा सिमसार संरक्षण कामको अधुरो निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न चाँुनारायण नपा ८ हवेली रु ३५ लाख
खर्का चौर पार्क निमाृण चाँगुनारायण ९ रु १० लाख
चरेली हरित पार्क निर्माण चानपा ८ रु १६लाख ८५ हजार
भौतिक पूर्वाधार
पेप्सिकोला मनोहरा पुल बोडे निलवाराही नेक साविक चाँगु गाविस इनद्रखोल्सा तेलकोट सडक आयोजना भक्तपुर रु २५ लाख
डंडिपाखा प्रगतीटोल मनोरम सचेतना मार्ग स्तरोन्नती चाँगुनरायण २ रु १० लाख
दुलालगाउँ तिमिल्सिनागाउँ सडक स्तरोन्नती चाँगुनारायण ८ रु १५ लाख
ग्वाछा टोल हुँदै काल्याडाल घिमाल गाउँ सडक चाँगुनारायण ३ रु १५ लाख
कापाहिटी हुँदै वडा कार्यालय जाने सडक स्तरोन्नती चाँगुनारायण नपा ४ रु १५ लाख
बास्तोला गाउँ होमस्टे सडक स्तरोन्नती चाँगुनारायण ६ रु १५ लाख
बाइसिल मार्ग सडक स्तरोन्नती चाँगुनारायण नपा ८ रु १५ लाख
सरस्वती मन्दिर पुर्र्वपट्टीको न्होटी र त्रिपुरा नमुना टोल विकास समिति सडक स्तरोन्नती चानपा २ रु २० लाख
सापकोटा दुलालको घरदेखि पानी टयांकी सम्मको सडक स्तरोन्नती चाँगुनारायण ८ रु २० लाख
लामाटोल कौसीदोसडक जाने भित्री सडक चाँगुनारायण रु १० लाख
दुवाकोट लल्लो हाइट खड्का टोल हुँदै फैढोका जाने सडक स्तरोन्नती चाँगुनारायण २ रु १५ लाख
चाँगुनारायण नपा १ सभथली बेसी भिसेन टोल सुधार गेट देखि मनोहरा खोलासम्मको बाटो ढलान चाँगुनारायण १ रु २० लाख
शाली नदिमा पुल निर्माण चाँगुनरायण रु ५० लाख
झौखेल पिपलबोटबाट आजात मा वि हुँदै लाखाजु टोल जाने सडक स्तरउन्नती चानपा २ २० लाख
चाँगुनारायण फास्ट ट्रयाक १० करोड
खकचौर रोलबारी सडक स्तरोन्नती चाँगुनारायण ९ रु २५ लाख
डेकोचा चाँगुन न्याचपौवा मैगलटार साँखु सलम्वुटार सडक रु १४ करोड
पंचदेव टोल खाडल बस्तीमा बाटो नाली तथा ह्पाईप राखी सडक स्तरउन्नती चानपा १ रु ३० लाख
कुत्तेखोला कल्भटँ तथा स्ल्याव ढलान चनापा १ रु २५ लाख
मनहरा नदि पक्की पुल मनहरा पुल व्यासी चाँगुनारायण नपा सिमान सरस्वती मन्दिर हुँदै बसपार्क सोमथली व्यासी महादेव मन्दिर काठमाडौं जोड्ने चाँगुनारायण नपा १ रु ५ करोड
मनिकर्णिका धाम पक्की पुुल चानपा ८ र ७ रु २ करोड
अधुरो तापा सामुदायिक भवन निर्माण चाँगुनारायण ४ रु १५ लाख
छोरीको घर जेष्ठ नागरिक आश्रम आश्रम ताथलीमा चाँगुनारायण ९ रु १० लाख
तामाड संग्राहालय सामुुदायिक भवन निर्माण चाँगुनारायण ४ रु २० लाख
टुकवञ्जार सामुदायिक भवन स्तरउन्नती चाँगुनारायण १ रु १० लाख
ब्रम्हकुुमारी यानसरोवर एकेडेमी चौतिक पूर्वाधार निर्माण चाँगुनारायण नपा ६ रु १५ लाख
विनायक सरस्वती आधारभुत विद्यालय पूर्वाधार स्तरोन्नती चाँगुनारायण १ रु १० लाख
चाँपाबोट दाहाल टोल सडक स्तरोन्नती चाँगुनारायण ८ रु १५ लाख
पकृने पाटीबाट कालिटार सडक स्तरोन्नती चाँगुनारायण ५ रु २० लाख
अरक्षण राधाकृण मार्ग स्तरोन्नती चाँगुक़नारायण ८ रु १५ लाख
देवी डाँडा सडक स्तरोन्नती चाँगुनारायण ८ रु १५ लाख
चाँगुनारायण माविबाट नेक सडक स्तरोन्नती चाँगुनारायण १ रु २५ लाख
भक्तपुर १० स्थित ओमकारेशोर शिव मन्दिर सँगै रहेको सामुदायिक भवन परिसरको मर्मत तथा सुधार गर्ने कार्य रु २० लाख
बनगाउँ सीतारामको घर हुँदै कालिटार जाने बाटो स्तरोन्नती चानपा ५ रु २० लाख
पखरे ज्यार्तिलिंगे सडक चाँगुनारायण ५ रु २५ लाख
लोकतान्त्रिक चोक पानी टयांकी थली सडक चाँगुनारायण ३ रु २५ लाख
त्रिपुरा भिवि सडक स्तरोन्नती चाँगुनारायण नपा २ रु २० लाख
दुवाकोट मुलसडक नहिटी सडक चाँगुनारायण नपा २ रु २५ लाख
खावा कल्पेश्वर कलमसी सडक चाँगुनारायण ८ रु २५ लाख
बमकाली ओमशान्ति जाने सडक स्तरोन्नती चाँगुनारायण ५ रु १५ लाख
खरिपाटी ढुंगाना बस्तीबाट वन कार्यालय निस्किने सडक स्तरोन्नती चाँगुनारायण ७ रु १० लाख
त्यात टोलबाट दुवाकोट मुल सडक बाटो स्तरउन्नती चाँगुनारायण २ रु १० लाख
कदमको धारोबाट खरिपाटी मनकामना जाने सडक स्तरउन्नती चाँगुनारायण ५ रु १० लाख
त्रिपुरा मन्दिरको पूर्वबाट साविक वडा न २ र ३ को सिमाना हुादै जाने गोरेटो बाटो राजकुलो सम्म स्तरोन्नती चाँगुनारायण २ रु १५ लाख ्
मंगलटार पुडासैनी घरबाट गणेशथान जाने बाटो स्तरउन्नत िचाँगुनारायण ४ रु १० लाख
शैजू डेरीबाट कालिका डेरी जाने बाटो स्तरउन्नती चाँगुनारयण ७ रु १० लाख
बाख्री गाउँ जाने बाटो स्तरउन्नती चाँगुनारायण ६ रु १० लाख
नेवार गाउँ हुँदै हेलथपोष्ट जाने बाटो स्तरउन्नती चाँगुनारायण ६ रु १० लाख
प्रस्तावित विर अस्पतालहूँदै नोहरा खोला जाने बाटो स्तरउन्नती चाँगुनरायाण १ रु १० लाख
पधेरो हुँदै तिमिल्सीना गाउँ जाने बाटो ढलान चाँगुनरायण ८ रु १० लाख
लप्टन डाँडा बाटो स्तरउन्नती चाँगुनारायण ४ रु १० लाख
खत्री गाउँ खेलमैदान सडक स्तरउन्नती चाँगुनरायण ४ रु १० लाख
किस्ट स्कुलबाट शिवशक्ती स्कुल जाने बाटो स्तरउन्नती चाँगुनारायण २ रु १० लाख
गोथलीबाट पञ्चकन्या स्कुल जाने बाटो स्तरउन्नती चाँगुनारायण ८ रु १० लाख
मनोहरा आधारभुत विद्यालय रुपाथली जाने बाटो स्तरउन्नती चाँगुनारायण १ रु ५० लाख
कृष्ण मन्दिर बाट विनायक स्कुल जाने बाटो स्तरउन्नती चाँगुनारायण १ रु १० लाख
स्व सुरेन्द्र प्रताप शाह स्मुति मार्ग प्रवेशद्दार निर्माण चाँगुनारायण ६ रु २० लाख
युवा तथा खेलकद
सामाजिक विकास मन्त्रालय
कालिका मा.वि चाँगुनारायण ८ भौतिक निर्माण रु १० लाख
कालिका आवी चाँगुनारायण ८ भक्तपुुर भौतिक सवलीकरण
बाग्हेणी मावि स्तरउन्नती चाँगुनारायण नपा ७ रु १० लाख
चाँगुनारायण मावि चाँगुनारायण १ भक्तपुर भौतिक सवलीकरण रु २० लाख
कालिका मावि विद्यार्थी वस सेवा चाँगुनारायण नपा वडा नं ६ रु २० लाख
बागेहिणी मा वि चाँगुनारायण ७ भक्तपुर विद्यालय  बस खरिद अनुदा रु २५ लाख
पत्लेश्वर महादेव मन्दिर वुद्दाश्रम भवन निर्माण चाँगुनारायण ८ रु २५ लाख
बहिरा संघ भवन निर्माण भक्तपुर १ण् रु १५ लाख
अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण ससर्त
 सुन्दर पार्क सफा शौचालय निर्माण  कार्यक्रम चाँनपा ४ रु ९० लाख
कृषि उपज संकलन कैन्द्र स्थापना चानपा ४ रु १० लाख
किसान सुचिकरण कार्यक्रम रु ५ लाख
तरकारी खेती प्रवद्दन कार्यक्रम संरक्षित संरचना चाँगुनारायण ४ रु ५ लाख
तरकारी खेती प्रवद्दन कार्यक्रम संरक्षित संरचना चाँगुनारायण २ रु ५ लाख
कृषि यन्त्रीकरण प्रवर्धन कार्यक्रम रु ५ लाख
तरकारी खेती प्रवर्धन कार्यक्रम चाँगुनारायण ३ रु ५ लाख
फलफु खेती प्रवद्दन कार्यक्रम एभोकाडो रु १० लाख
कृषि उपज संकलन केन्द्र चाँगुनारायण ५ रु १० लाख
कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्दन कार्यक्रम रु १० लाख
उत्पादनमा आधारित दुधमा पोत्साहन अनुदान रु ५७३ हजार
फलबारी खानेपानी योजना चाँगुनारायण ४ रु २६ लाख ६० हजार
मुख्य बजार तथा सडकमा सिसि क्यामेरा जडान चानपा रु ५ लाख
खड्का टोलबाट समाधी जाने सडक स्तरउन्नती चाँगुनारायण ४ रु ३० लाख
गडडे लामी डाँडा बाटो ढलान चाँगुनारायण ६ रु ३० लाख
माध्यमिक तहमा शुन्य दरबन्दी भएका सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी गणित विज्ञान शिक्षण सहयोग अनुदान रु ५६८ हजार
बाबु आमा विहिन बालबालिका संरक्षण रु ९६ हजार
अपागता भएका वयक्तिहरुका लागि समुदायमा आधारित पुनस्थापना सहयोग कार्यक्रम रु ३ लाख
एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम रु ३२४८ हजार
ताथली स्वास्थ्इ चौकी सवलिकरण रु १० लाख
चाँगुनारायण अस्पताल चाँगुनारायण ४ एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम रु २० लाख

यस क्षेत्रबाट नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट सुरेश श्रेष्ठ विजयी हुनुभएको थियो ।