कति आम्दानी हुनेले कति कर तिर्नुपर्छ ?

106

काठमाडौं । धेरैको प्रश्न रहने गरेको कति आम्दानी हुँदा कति कर तिर्नु पर्छ ।

जसअनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले आयकरको सीमा र त्यसमा लाग्ने करको दर सार्वजनिक गरेको थियो ।

जसअनुसार अब तपाईं अविवाहित हुनुहुन्छ र वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्नुहुन्छ भने तपाईंले १ प्रतिशत मात्रै कर बुझाए पुग्छ । तर विवाहितको हकमा ६ लाख रुपैयाँसम्म कमाउँदा १ प्रतिशत कर तिरे पुग्छ ।

त्यसैगरी ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी तर ७ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने अविवाहित र ६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ८ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने विवाहितले १० प्रतिशत कर तिरे पुग्छ ।

साथै, ७ लाख रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने अविवाहित र ८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी र ११ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्नेले २० प्रतिशत कर बुझाए पुग्छ ।

यसरी तीस लाख रुपैयाँ कर योग्य आय हुने अविवाहितले वार्षिक ७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ र विवाहितको हकमा ७लाख १६ हजार रुपैयाँ आयकर बुझाए पुग्छ ।

तर एकलौटी फर्म दर्ता भएका करदाताको हकमा, निवृत्तभभरण वापत आय, निवृत्तभरण कोष र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा एक प्रतिशत कर लाग्ने छैन ।